Kasutajatingimused

 1. Teenuse üldtingimused
  • suurlaat.ee (edaspidi Veebikeskkond) – tingimused kehtivad kõikide virtuaalses keskkonnas registreerinud isikute (edaspidi Kasutaja) ja omaniku Suurlaat OÜ vahel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
  • Suurlaat OÜ, edaspidi SUURLAAT.EE on järgmised kontaktandmed:
   • Äriregistris registrikoodiga 12926777
   • E-post aadress: info (ät) suurlaat.ee
  • Registreerudes Veebikeskkonnas, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva Kasutajatingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ja kohustud Tingimusi täitma.
  • Veebikeskkond annab võimaluse Kasutajal asjade, teenuste ostmist-müümist, samuti teiste Veebikeskkonnas pakutavate teenuste (edaspidi Teenused) kasutamist.
  • Müük Veebikeskkonnas Kasutajate vahel toimub ilma SUURLAAT.EE vahenduseta. Kasutajad vastutavad ise omavahel tehtud tehingute täitmise eest.
  • SUURLAAT.EE ei vastuta Kasutaja poolt Veebikeskkonnas avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja seaduslikkuse eest.
  • SUURLAAT.EE ei vastuta Veebikeskkonnas ostetavate või müüdavate kaupade või teenuste kvaliteedi eest.
  • SUURLAAT.EE ei vastuta ühtegi kahju eest, mis tekib ostetavate või müüdavate kaupade kasutamisega
  • SUURLAAT.EE ei vastuta Kasutajate vahelistes vaidlustes, sh kohtulikud vaidlused. Ei vastuta Kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.
  • Informatsiooni vahetus Kasutaja ja SUURLAAT.EE vahel toimub elektroonilises vormis.
  • Kogu Veebikeskkonna sisu autoriõigused kuuluvad SUURLAAT.EE-le.
 2. Kasutaja õigused ja kohustused
  • Kasutaja kohustub mitte kasutama Veebikeskkonda ebaseaduslikeks tehinguteks ja pettusteks.
  • Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada Veebikeskkonnas ainult ühte kontot.
  • Kasutajal on õigus müüa või osta tooteid või teenuseid, mis on avaldatud Veebikeskkonnas.
  • Esitama Veebikeskkonnas ainult õigeid andmeid ja täielikult tõest informatsiooni müüdavate toodete või teenuste osas.
  • Kasutaja kohustub käituma vastavalt käesolevatele tingimustele, headele kommetele ja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusnormidele.
  • Kasutaja kohustub mitte esitama nõudmisi SUURLAAT.EE vastu, välja arvatud nõudmised, mis tulenevad otseselt Tingimustest.
  • Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama SUURLAAT.EE-le kõikidest probleemidest mis tekkivad Veebikeskkonna kasutamisel.
  • Kasutaja on kohustatud vastutama selle eest, et tema salasõna ja kasutajatunnus ei satuks kolmandate isikute kätte.
  • Kasutaja nõustub ja annab nõusoleku SUURLAAT.EE-le isikuandmete (edaspidi Isikuandmed) töötlemiseks ja kasutamiseks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusnormidele ja Tingimustes sätestatud eesmärkidel.
 3. SUURLAAT.EE õigused ja kohustused
  • SUURLAAT.EE omab õigust muuta, peatada või kustutada Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni, kuulutusi, teenuseid ja Kasutaja kontot omal valikul.
  • SUURLAAT.EE omab õigust igal ajal eemaldada või muuta Veebikeskkonnas Kasutaja poolt avaldatud ostu või müügi pakkumisi kui need on vastuolus Tingimustega, heade kommete või Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.
  • SUURLAAT.EE on igal ajal õigus muuta Veebikeskkonda, teha andmete ümberpaigutusi, sealjuures muutmata pakkumiste sisu.
  • SUURLAAT.EE-l on õigus saata Kasutajatele personaalseid pakkumisi. Kasutajal on õigus pakkumistest keelduda informeerides sellest SUURLAAT.EE.
  • SUURLAAT.EE-l on õigus nõuda Kasutajalt tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale (edaspidi Hinnakiri).
  • SUURLAAT.EE ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud Tingimustes sätestatud juhtudel.
  • SUURLAAT.EE-l on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid ja anda need üle väljavalitud kolmandatele isikutele Veebikeskkonna teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks.
  • SUURLAAT.EE omab õigust igal ajal Veebikeskkonna ja Teenuste parema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ja täiendama.
 4. Vaidluste lahendamine
  • Õigussuhteid Kasutaja ja SUURLAAT.EE vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  • Virtuaalse keskkonna kasutamisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendatakse vastastikusel mõistmisel läbirääkimiste teel.
  • Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
 5. Teenuste hinnakiri
  • Virtuaalses keskkonnas registreerimine Kasutaja jaoks on tasuta. Muude Teenuste hinnad vastavalt kehtivale hinnakirjale.
  • SUURLAAT.EE ei vastuta maksete/maksesüsteemide mitte toimimise eest. Maksete probleemide puhul tuleb Kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
  • SUURLAAT.EE makstud Teenuste eest tasutud summasid ei tagasta.
  • SUURLAAT.EE-l on õigus Teenuste hinda mis tahes ajal muuta, ilma Kasutajat ette teatamata.
 6. Kasutajalepingu rikkumine
  • Tingimuste rikkumiseks loetakse:
   • SUURLAAT.EE Veebikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine.
   • Konto üleandmine kolmandatele isikutele ilma SUURLAAT.EE nõusolekuta.
   • Kasutaja on esitanud Kasutajaks registreerimisel või Veebikeskkonda kasutamisel valet informatsiooni.
   • SUURLAT.EE omab õigust Kasutaja poolt Tingimuste rikkumise puhul kasutama meetmeid vastavalt Kasutajatingimustele.
   • SUURLAAT.EE on igal ajal õigus jälgida Veebikeskkonnas toimuvat tegevust. Võib teostada kontrolli kõigi Tingimuste rikkumise osas kasutades selleks kõiki Eesti Vabariigis seaduslikke vahendeid.
   • Tegevus mis kahjustab SUURLAAT.EE mainet, ning rikub teiste kasutajate huve ja õigusi.
   • Tingimuste rikkumise puhul ja äritegevuse katkestamisega seotud kulud kohustub Kasutaja hüvitama SUURLAAT.EE-le saamata jäänud tulu ning maksma leppetrahvi.
 7. Kasutajalepingu lõppemine ja ülesütlemine
  • Käesolev kasutajaleping lõpeb automaatselt Kasutaja konto blokeerimisega. Kasutaja konto blokeerimine ei vabasta lepingust tulenevate kohustuste täitmisest. SUURLAAT.EE-l on õigus ühepoolselt kasutajaleping üles öelda.